WHY JOIN TEIJIN ?

          เทยิน (TPL, TJT และ TLT) เป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทย ในการผลิตเส้นใยเพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรมและสิ่งทอ ด้วยเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง ดังนั้นผลิตภัณฑ์ของเราจึงมุ่งเน้นไปยังตลาดระดับบนและถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางในหลากหลายประเภทธุรกิจ เช่น อุตสาหกรรมทางด้านสิ่งทอ เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่มีคุณสมบัติที่หลากหลาย, อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ , สินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และถูกนำไปใช้ในธุรกิจต่าง ๆ อีกหลากหลายประเภท
          บริษัทแม่ "เทยิน" ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นบริษัทแนวหน้าของประเทศญี่ปุ่นและเป็นผู้นำในการผลิตเส้นใยที่มีคุณสมบัติพิเศษ, การผลิตฟิล์ม, อุตสาหกรรมการพลาสติก และเป็นผู้นำทางด้านผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการรักษาและบำบัดดูแลสุขภาพ
          ดังนั้นเทยิน จึงเป็นกลุ่มบริษัทประกอบด้วย 150 บริษัทและมีพนักงานในเครือกว่า 16,000 คนใน 20 ประเทศกระจายตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก พนักงานในกลุ่มบริษัทเทยินมีโอกาสที่ดีในการเรียนรู้งานและถูกสอนงานในหลากหลายประเภทธุรกิจในประเทศญี่ปุ่น และ ประเทศต่าง ๆทั่วโลก ซึ่งสามารถพัฒนาและก้าวไปสู่การเป็นผู้บริหารระดับสูงต่อไป

Company Welfare

- หอพักพนักงาน  
- รถรับส่งปรับอากาศ        
- โรงอาหารปรับอากาศ       
- เงินกู้ทั่วไปและเพื่อที่อยู่อาศัย
- ทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงาน
- เบิกค่ารักษาพยาบาลของพนักงานและครอบครัวทั้ง รพ.เอกชนและรพ.รัฐบาล               
- เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวกรณีเสียชีวิต
- โครงการร่วมใจสำหรับพนักงานและครอบครัวกรณีเสียชีวิต
- บ้านพักตากอากาศสำหรับพนักงาน TPL ชะอำรีสอร์ทและอื่นๆ
- โบนัส
- เงินบำเหน็จ

Who are we looking for ?


  ตำแหน่ง จำนวน (อัตรา) จังหวัด วันที่