ประวัติ

         
ตำแหน่ง * เงินเดือนที่คาดหวัง *  
  วันที่สามารถเริ่มงานได้ *

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ-นามสกุล *
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ *
เพศ   *   น้ำหนัก   ส่วนสูง    
                   
อายุ  *   วันเกิด  
 
สถานที่เกิด   เชื้อชาติ
สัญชาติ   ศาสนา
เบอร์โทร
*   อีเมล์ *

ประวัติการศึกษา/ประวัติการฝึกอบรม/ ประสบการณ์ทำงาน

รูปแบบการศึกษา ชื่อสถานศึกษา ระดับชั้น ปี สาขา เกรดเฉลี่ย วุฒิการศึกษา
มัธยม
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
สถาบันอื่นๆ

สถาบัน / บริษัทเดิม / ที่ทำงานปัจจุบัน คอร์สการฝึกอบรม / ตำแหน่ง เริ่ม / สิ้นสุด ใบรับรอง/ใบประกาศ
1.
2.
3.

ทักษะด้านภาษา และ ความสามารถพิเศษ

ภาษา
การพูด
ความเข้าใจ
การอ่าน
การเขียน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาอื่นๆ

ความสามารถในการขับรถ, ใบอนุญาติขับขี่
ความสามารถในการใช้อุปกรณ์สำนักงาน
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์
 
จำกัด 2 MB
จำกัด 2 MB
จำกัด 2 MB

ขอรับรองว่าเอกสารและข้อมูลทั้งหมดนี้ถูกต้อง และเป็นความจริง